ښ " ې "

  ړۍ ڼ

 


ځ   ښی    "ې "

ې ګ ې
ې ګ ې

ې ډې ې ګ څښ
ې ې ګ ې

 

 

:   ...
:   ...
:   ړ...
:   ...
:   ې ګ...
:   ې ...
:   ...
:   ...
:   ې ې ...
:  ړې ې...
:   ې...
:   ې ې...
:   ګ...
:   ...
:   ΁ ...
:   ې ...
:  ې ԁ ...
:   څړې...
:   э...
:   ړ ...
:   ...
:   ړ ...
:  ځ ې ړ...
:  Ԙ ...
:   ګ ...
:  څ ې ۍ...
:   ځۍ
:  ړې ...
:  ړې ښ...
:   ې ...
:   ...
:   ې ...
:   ...
:  ې ې ې...
:   ې ګې...
:   ...
:  ړې ی...
:   ...
:   ...
:   ...
:  ...
:  ...
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .