ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ړ ې ځ
ړ ې ځ

ګ ګ ې ې ې ښ
ګ ړ ې ځ

ګ ! ډ ې ې ړې
ړ ې ځ

Ӂ ړ ې ј ړ
ې ړ ې ځ

ǁې ېې ! ړ ې ګ
ړ ې ځ

ېښۍ !
ړ ې ځ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .