ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 Ǎې ګ ړ ې ږ
ړ ړ ې ږ

ې ړ ی
ې ګ ړ ې ږ

ګې ې ږ ی
ړ ې ږ

ې ! ړګ Ӂ
ې ړ ې ږ

ې ې ې ګې څ ی
ځ ړ ې ږ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .