ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ې
ې ې ې ې

څ ې ې ړې ېې
! ې ې

ې ( ) ې ړ ړ ې ې ږ
ې ې

ې ې ډګې ډګې ی ې
ې ې

ی ۍ ټ
ԁ ې ې

ې ! ې ې ې
ې ! ې ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .