ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ګې ځېې ښ
ې ې ډې ښ

ړې ې ړ ې ې ښ
ې сې ړې ې ښ

ټ ۍ
ǁ ې ښ

ې ې ړ ې ړ
ې ړې ړ ې ښ

ښ ې ړ ړ ې
ګېی ږې ښ

ړ ې
ې ړ ې ښ

ځ ښ ې
ډېې ې ړې ې ښ

ګ ړ
ګ ې ځې ښ

ې ړې ې
ې ې ې ښ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .