ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ړې ښ ې ې
ړ ږ ې ې

ی јړ ې ې
ړ ې ې
ګ ړی ی
ԁ ې ې
ګې ړ ټې ټې ږ ې
ړ ډ ې ې
ې ј
ې ې
ې ԁې ې ی
ې ې ې
ټ ې ګ ې
ټ ې ې

ې
ې ې ې

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .