ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ې
܁ ې
ګ ګ ځ
ډې
# ې ځ
ې
ګ ې ې ډې ډېږ
ځ ې
ې ی
ې ې
ې

ې ې ړ

ې

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .