ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ړ ې ګ ې
ې ګ ې
ګ ېږ ی ټ Ԙ ی ګې
ې ګ ې
ښ ی ی ې ښې ګڼې
ړ ې ړ ښې ګ ې
ې ې ګړ ړ
ړ ړې ې ګ ې
ځی ې ړ
ځ ځ ېې ګ ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .