ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ږ ې ګ
ې ې ګ

ې ړ ې ښې ې
ې ې ې ګ

ې ګ ګې ړې
ړې ې ګ

ې ! ې
Ԙ ې ې ګ

ړ ! ې ړې ڼ ڼ ې ړې
ې ګ

ې
ې ډ ې ګ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .