ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ې ړې
ښې ې ې ړې

ګ ! ې ې ې ړې
ې ړې ې ې ړې

ېښ ې ټ ړ
ې ې ې ړې

ټۍ ځ ! ډې ې ړ
܁ې ډ ېۀ ې ې ړې

И ݘ ی ې
! ې ځ ې ې ړې

܁ ړ څې ځ
! ږ ږ ڼ ې ې ړې

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .