ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ې ې ړ ې
! ԁې ړ ې

ېږ
ړ ې ږې ړ ې

ی ګې ! ګې ټې ړ
ړ ډې ړې ړ ې

ځ ې ځ
ې ې ړ ې

ړ !
ټ ې ړ ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .