ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ېځ
ې ی ېځ
ګ ګ
ړ ېښ ېځ
ې ړګ ړ ڼۍ
ې ڼی ې ېځ
ښ ې ې ې ې
ښ ې ی ېځ
ځ ې ګ ښې ې
ې ګ ېځ

ېځ
ې ړ ټ
ېځ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .