ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ړ
ړګ ! ړ

څ ې ې څ ې ې
ګ ۍ ې ړ

ګ ړ ј
Ә ې ړ

ې ړګ
ړ ړ

ې ې ې ې ې
ګ ړ

ګې ې ړې ǘړ ېړی ځ
! ړ

! ړ
ړ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .