ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 څړې ټ ې
ې څې څې ې ې

ې ړی ړ ې
΁ ې ΁ ې

ډږ ډ
ۍ ږ ې

ې ړ
ژ ې ړ ې

ګ ېږ
ګ ږ ې ګ ې

ې ې ې
ګې ې ړې ې ګ ې

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .