ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ԁ ې ې ګ ې ځ
ګ ې ې ګ ې ځ

ې ې ې
ې ې ګ ې ځ

ԁ ی Ӂی ځۍ
ږ ې ې ګ ې ځ

ګ ې ګڼ
ډ ې ې ګ ې ځ

ړ ځ ګۍ ړ
ې ې ګ ې ځ

ړ ې ږ ړې
ډ ړ ې ې ګ ې ځ

! ې ې ΁ ې ړې
ۍ ړ ې ې ګ ې ځ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .