ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ړې ی ړ
ی ړ
ړ ګ ی ړ
ی ړ

ړ ښ
ېښ ی ړ

ګ ې ځۍ ی
ی ړ

ې ې ځ
ې ی ړ

څ ی ې ј
ی ړ

! ې ې ګې ۍ
ی ړ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .