ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ګ
ړ ډ ګ

ې ې ې ې
ې ګ

ګ
ېږ ګ

ڼ ښ ڼ ې
ګ ј ԁ ګ

ځګ ې ګډ
ږ ې ګ

ې ړ ۍ
ړ ګ

ټ ې ډ
ǘ ې ړ ګ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .