ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ې
ښ ! ړ ګ

( ) ې ېږې
( ) ې

ښ ځ ې ړ
ښ ې

ې ګ ټ
ې ګ

ې ړ


ګ ې ېږ ېږ
ې ګ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .