ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ڼ ډې ړ
ې ې ې ډې ړ

ځ ې ځ
ځ ډې ړ

څ ې ړ ې
څ ې ې ډې ړ

ې ې ې
ې ԁ ډې ړ

ې ږ ړ ې ړ
ې ګ Ә ډې ړ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .