ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ړې ې ځګ ې
ې ځ ې ځګ ې

څ ې ړ ړ ټ ۍ с
ګې сې ځګ ې

ځ
сې ړې ې ښېې ځګ ې

ې
ګ ګ ې ځګ ې

ۍ ېښ ԁ ځ
څ ې ې ځګ ې

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .