ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ړېۀ ې
ړګ ې ېۀ ې

ګې ې ټې ړې ښ ې
ځ ې ړ ۀ ې

ې ړ ړ ې
ځګېۀ ې

څ ې ړ
څ ې ږېۀ ې

Ӂ ږ ې ګ
΁ ځ ېۀ ې

ې ې څ ې ې
ځ ېۀ ې

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .