ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ې ګې
ځ

ې ږ ې
ږ

ی Ӂېڅ ې څ
ېږ ې ڼ

ې ΁ ړ Ӂ ړ
ۍ ګې ! ې ګې ټټ

ړی
ې ړې ښې

ی ېږ
ې ګې ړ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .