ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ΁ ړ ښ ړ
΁ ړ ښ ړ

ې ې
΁ ړ ښ ړ

ې ځې ړ ځ ېږې
΁ ړ ښ ړ

ې څ ې
΁ ړ ښ ړ

* ې ΁ ټǘی
ې ΁ ړ ښ ړ

څ ی
ګ ΁ ړ ښ ړ

ځ ! ې ې ی ې
ېړ ΁ ړ ښ ړ

ڼ ښ
ګې ښ ΁ ړ ښ ړ
--------------------------------------------


* ې ې ښ ځ ی.

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .