ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې څ ې
ی ې

ې ې ې ېڅ ګ ې
ې ې

ګې ی ې ږ ېږ
ې ې

ړګ ړ
ښ ړ ڼ ې

ښ ې ې ΁ ېښ
ې ډې ې ې

ېګ ې ځ ې
ړې ې

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .