ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ی
ܘ ړ ې ی
ې ې ی
ې ې ی
ی ې ښ ې
ې ܁ې ې ی
ښܘ ې ړ
ې ی
ی ې
ېې ی
܁ ړ ګېږ
ې ܘې ی
ی ې
ې ی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .