ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ړ ې
܁ ј ې ړ ې

ښ ې ږ ΁ ځ ټ
ې ې ړ ې

ګ ښ ې
ې ړ ې

ې ړ ې ړ ړ ړ ځګ ې
ې ې ړ ې

ې ې ړ ې ܘ ګ
ې ړ ې

ګ ېړ ړ ې ې ې ړ
ܘ ې ړ ې

ې ې ړې ې ې ړ
! ې ړ ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .