ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 э ې څڼ
! ې ې ښ څڼ

! ې څګ ې
ېګ ړې څڼ

ې ې ځ څ ې ړ
ړې څڼ

ې ټټ ړ ې
ښ ې ړ څڼ

ږ ږ Ԙ
ی ی ګږ څڼ

ې ښی ې
ړ څڼ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .