ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ܁ ځ
ې ځ

ګې ې ړ ېږ
! ځ

ښ ګ ې ړ
ځܘ ې ځ

ې ې ټې ړې ې ې ړې
ړ ځ

څ ړ ې ړې
ځ

ې ې ځ ې څ
څې ځ

ړ ! ړ ې
ړ ! ځ

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .