ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ې ܁ې ې
ې ܘ ګې ې

ې ړې ې ې ې ې
ځ ی ې ګې ې

ې ډ ېړ ګ
ې ې ړېې ې

ړ ګ ی ې сې ګځ ېی
ې ې ړې ې

ږ ۍ ګ ځ ډی ې
ږ ړ ډېې ړ ې ې

ېی ځۍ ې
܁ې ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .