ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ړ ېی
ېی

ګډۍ ې
ې ېی
څ ې ی
څ ې ګ ېی
ړۍ ښܘ
ډ ېی
΁ ړګ ې ړ
ېی

ې ې ې ړ
ې ېی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .