ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې ګ ې
ې ګ ې

ۍ ړ ې ګ ې
ټۍ ښ ې ګ ې

ېځ ګ ګ ې ګ ې
ʡ ې ګ ې

ښ ډډ ځ ځ
ې ګ ې

ړ Ǎ ۍ ږ
ې ځ ې ګ ې

ۍ ې ېښ ې Әې ګې ګځ
΁ ښ ښ ګ ې ګ ې

ې ځ ګ ې ې څڅ
ې ګ ې

ې ډې ې ګ څښ
ې ې ګ ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .