ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ګې
ړ ډې ݘ
ی ې
ې : ځ ېږ
ی ډږ ې ې
ۍ ۍ
ې ې ۍ
ې ډې ګۍ
ړ ځ ې ړ
ډ
΁ ړ

ې ګې
ې ΁ څ ګ
ګړ
ی ݘ ې ګ
ې
ې ځ ړ

ډږ
ې ی
ې ی
ې ی
ې ی ېې ې
ی ې ږ
ې ې ګې
ګ ګ ې
ې ې ې ګې

ښ
ځ ټ
΁ ټ
ȍ


ې ډ
ې ټ ښ
ې ! ې Ә ې
ǁې ټ ښ


ې ځ ړ ځ

ټ ځ ې
ې

ې
ې
ې ډږ
ځ ځ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .