ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ړې ې
ې
څ ې ǘ
ځ ې
ګ ې څ
ې ځ ې ځ ې
ې ΁ Ԙ ې
ې ګ ې ې
ې сې ړ
ې ې ې
ԁېۍ ځ
ې ې
ړ ېړی ځ
ې ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .