ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 



څ ې ۍ ړ ی
ګۍ ړ ی
ړ
ۍ ړ ی
څ ې ښی
څ ېۍ ړ ی
ې ړی ی
ۍ ړ ی
ې ګڼ
ځ ګۍ ړ ی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .