ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ښ ې ڼ
ې ړ

ې Ӂړ
ې ړ ېښ

ځ ! ې ړ ړ ړ
ېږ ې ړ

ګې !
ښ

ړ ې ΁ ړ ې ښ ړ
ې ڼ

с


 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .