ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 
*

څ څ ې ړ  
    ې ړې څې

ښ ې ǁ :

۱- ږې - ړۍ ټګ
۲- ځ ګ ԁ ې - ټګ
۳- ی - ې ټګ
۴- ې -  څ  ټګ
۵- ګ - ځ  ټګ
۶- ډ ټګ

  " ې"  ټګ

: ځ ...  *
: څ ۍ ښ... *
: ې ېږ ...  *
: ړ ښ ې ...  *
ې ړی
: ې ...
  : ښ ګۍ...
ې څ ې څ 
: ځ ...
: ې ګګ ...
ې ...
...
...
...
ې ...
ې ...
ې Ӂ ...
ې ړ...  
ی ږ ...
ښ څ ...
ې ۍ ...
:  ...  
ېی
ԁې ټ
:  ښې څګ...
: ...

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .