ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ښ څ ړ ښ ې
ږ ې ې ې

ې ګ ې
ګ ې    ې

ې څګ ګ
ی ی   ې

ګ څ ې ې
"Ǎ"
(۱) ې ې "" (۲)  ې

΁ ړ ړ
ې   ې

ډ ځ ډ ې ې ې ې څ ی
ې   ې


(۱) Ǎ    (۲)

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .