ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 


ې ګګ ې ړ ې
ې څګ ې ړ ې
ړې ی ښې ی
ګ ې ړ ې
ی э ټ恘ې ړ
ټ ګ ې ړ ې
ړګ ړ څګ
ګ ګ ې ړ ې
ǁ ټ ԁ ې
ې ګ ګ ې ړ ې
ې ې ǘ ګ
ې ګ ې ړ ې

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .