ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ې ۍ ې ΁ څ
ې ې ې څ

ې ېړۍ ښ ͘ ې
څ

څ ټ ګѡ څ ړ
څ څ

ې ېې
ړ څ

ښ !
 ې   ګ څ

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .