ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

 

ې ې ړې څې
ې ې ړې څې

ړ څ ړ څ ې
ټ ې ې ړې څې

څ څ ې ړ
ې ړې څې

ګ ې ې ې ړی
ې ړې څې

ړ ې ې ځ   څ ړ
ې ی ې ړې څې

ږ ې ېږ ې ې ې
ټ ې ړې څې

ځ ړ Ӂ ېی  "ې" ېږ!
ې ړې څې

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .