ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ې
ې

ټ ځ ړ
ړ ښ  ې

ډې ړې ړې ړې
ې ې   ې

ڼ ې
ښ    ې

ې ټ ټی ې ې
Ӂږۍ   ې

ښ ږ ځږ ټ ډ
ې !   ې

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .