ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 ې څ
ګی څ

ې ې ې ې ړ
څ

ې ېې ښ ې
ټ ګې څ

ځ ې څ ې ې ګڼ ځ
ړ ې ړ ځ څ

ې ې ېږې ځې ېې
ډ ګځ څ

ې ې ې
ښ ې څ

 

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .