ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ې ǁ ې ې ښې
ړ ې ې ې ښې

ېګ Ә ې ې
ې ې ې ښې

ȡ ȡ ځ
څ ې ې ښې

ی ې ګ
ې ې   ې ې ښې

ې ې ښ ې
ې ې ې ې ښې

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .