ړۍ ڼ

ښ "ې"

 ښې ګۍ ڼ ی
ګۍ ڼ ی

ګ ګ ټ
څ ځګۍ ڼ ی

ې ځځ ې
јې ګۍ ڼ ی

ځ ږ ȍ ې
ګۍ ڼ ی

ې ړ ې څګ
ړې ګۍ ڼ ی

ې
ԁې ګۍ ڼ ی

 


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .