ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ښې څګ ږ ې ې ې
ښǁې ې ې ې

ې     ې ګ  
ږ ې ې څ ې ې ې ې

ې ې ې ې
ړ ې ګ ې ې ې

Ӂ ې ې ځۍ
ې څ ې ې ې ې

ښې ې ې ټ Ә
ې ې ې ې ې

"ې" Ӂږۍ
Ә ې ԁ ې ې ې

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .