ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

 ېی

ېی ښ ېی
ښ ېی

Ӂږۍ ڼ
ړ ې څ ېی

Ӂ ړ
ېی

ې ټی
Ǎ ېی

ې ښ ډې
ږ ټ ېی

څ ږ ې
"ې" ېی

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .