ړۍ ڼ

ښ "ې"

 


ې ړی


ې ې
ې ې ې څ څ
ې ې ې ړ
ې ې ې
ې ې ې
ې  ې ښ
ې ې ې
ې ې
ې ې ۍ ډ ښ
ې ې ې ګړ
ې ې
ې ې ټ
ې ې څ ې
ې  ې
ې Ә ځ ې ې
ې ې ͘
ې ې ړ ګ
ې ې
ې 
ې ې ګ
ې ې
ې ې ǘ ې ې
ې  Ә ړ څ
ې
ې ښ
ړې ړې
ګ ې ځ ی
څ څ
ې ګ ې
څ Ǎ
ې  ې څ ې .


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .