ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ې Ӂ ې ې
ړې ې ې ې

څ ې څګ ښې څ ښې
ې ې

Ӂ ی
ې ې ې ې

ې ړ ړی ګ ې ۍ ې
ې ې ې

ګ څ ې
ګ ې ې

ې ګ
ېښ ې ې

ې! ی
ې ړګ ې ې

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .