ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ی ږ ې ې !
ې  ې ې !

ې ی ګړې
ړ ې  ې ې !

ې ځ
Әی ی  ې ې !

ې ې ې   ګ ګ ېږ
ې ځ    ې ې !

ډ ې ې ځ
ی  ې ې !

ړې ې  ې ټې ښۍ
ګړ    ې ې !

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .