ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 


ې څ ې څ


ړ ې ΁ ې څ ې څ
ی ې ې څ ې څ

ګ څ Ӂی ې ګ
ې ګ ې ې څ ې څ

ې ډ ڼ ښۍ
ټ ې ې څ ې څ

ې ې ې
" " ږ
ی ې ې څ ې څ

ګ
ې څګ ېښ ځ
ې ې څ ې څ

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .